s

𝐀𝐤𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐫𝐝𝐢𝐲𝐚 (Akshit, Akki)
@akshay_mardiya


▪𝑮𝒓𝒂𝒑𝒉𝒊𝒄, 𝑨𝒓𝒄𝒉𝒊𝒕𝒆𝒄𝒕, 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏𝒆𝒓 ▪𝑺𝒐𝒇𝒕𝒘𝒂𝒓𝒆 𝑬𝒏𝒈𝒊𝒏𝒆𝒆𝒓 ▪𝑭𝒊𝒍𝒎 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒆𝒓 ▪𝒀𝒐𝒖𝒕𝒖𝒃𝒆
https://youtu.be/zPeGdI0V0EY

Images by akshay_mardiya